دانشگاه اصفهان در سال گذشته محیط آرام‌تری نسبت به دیگر دانشگاه‌ها داشت