دولتمردان باید در راهی که مردم تعیین کردند، حرکت کنند