مخابرات بسترها را در جایی که به سود تولید است، فراهم کند