شهرداری ها باید برای مدیریت مصرف آب ورود پیدا كنند