کمبود نیروی متخصص از مشکلات اصلی موزه داری در استان مرکزی است