نماینده مجلس: فرهنگ مهمترین عامل پایداری حکومتهاست