چرخش مصرف‌کنندگان چینی، خطر پیش روی پتروشیمی ایران