مرجعیت، سوپاپ اطمینان عراق است/ هشدار به خطر تجزیه