حق‌الترجمه‌ام را صرف تحصیل كودكان سیستان و بلوچستانی کردم