رسانه ملی نقش مهمی در معرفی تعاونی‌ها به مردم دارد