فراخوان مسابقه «طوفان جاهلیت» در حمایت از مردم یمن