ظریف:انتشار فکت شیت‌ آمریکایی ها اقدام سازنده‌ای نبود/ هیچ کشوری اجازه دسترسی آزاد به تاسیسات محرما