پنهان شدن يک تراكتوری در سايه اعتراض هواداران/ عجب شانسی داری پسر!