ادعای مدیرتراكتورسازی: وقایع تبریز مهندسی شده بود!