تماشا کنید : رباتی که رمز گاو صندوق ها را در کمتر از ۳۰ ثانیه باز می کند !