کفاشیان:به تبریز رفتم جام بدهم اما کاپ به اصفهان رفت!