۳۶ هزار صندوق در شهرکرد صدقات مردم را جمع آوری می کند