وزارت دفاع: ادامه تولید ایران 140/ طراحی هواپیمای جدید