لزوم جلوگیری از واگذاری اقدامات حاکمیتی به بخش‌های خصوصی