مدیر روابط عمومی سازمان ورزش بسیج روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت