استخدام بازاریاب در شرکت پاژ واقع در استان خراسان رضوی