ادامه اعتراض کارگران «لوله سازی خوزستان» پس از تعطیلات