استاندار: خراسان رضوی یکی از بزرگترین جوامع خیران مدرسه ساز را دارد