خواسته رسانه های معاند و لزوم هوشیاری مردم در حادثه مهاباد