طرح آزمایشی سامانه دوم آبرسانی در یک منطقه جمعیتی اراک کلید خورد