نشست کمیته چهارجانبه راهبردی پناهندگان افغانستانی برگزار می شود