در صورت ناکامی در جذب دخیا، رئال پیتر چک را به خدمت می گیرد