نبود نمایشگاه دائمی یکی از ضعف های اصلی در کردستان است