مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان:سه نفر از عوامل اصلی عرضه خارج از شبکه سوخت به زندان محکوم شدند