امام جمعه بروجرد: سپاه کارنامه درخشانی در دفاع از منافع ملی کشور دارد