درخشان: آنقدر مرام و معرفت داشته ام که چک را برگشت نزده ام