اعمال محدودیت پتروشیمی ها در تحویل اوره/ توزیع ۴.۷ میلیون تن کود