اجراي طرح «فرهنگسازي هوانوردي»/ تکميل فرودگاه گردشگري در کرمان تا هفته دولت