با بالاآمدن آب اقیانوس ها این کشور به زیرآب می رود