روسیه: نیازی به حضور آمریکا در گروه نورماندی درباره اوکراین نیست