کم شدن پرونده‌های دادگستری نیازمند کار فرهنگی جدی است