بزرگترین باند تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در اسدآباد منهدم شد