قرآن کریم تنها برای تلاوت نیست، عمل به آن مهمتر است