پولیتیکو: «نیروی واکنش سریع»؛ راه حل جدید اعراب برای مقابله با ایران / آیا اوباما اعراب را باز هم ناام