کارگران «فولاد و چدن دورود» پس از شش ماه حقوق گرفتند