رونمایی از سند استاندارد خوابگاه‌سازی در هفته خوابگاه‌ها/ 70 درصد دانشجویان دانشگاه‌های غیر دولتی