کشتی حامل تجهیزات مواد غذایی و پزشکی ایران تا پایان هفته وارد یمن می‌شود