آسمان شهرستان مرزی قصرشیرین از اواخر وقت امروز غبارآلود می شود