ارزش افزوده کارگاه های 10 نفره خراسان شمالی نصف شد