عبدی: کاظمی با تحویل گرفتن راه‌آهن بحران‌زده شجاعت خود را نشان داد