تعمیق باورهای دینی برای پیشگیری از اعتیاد بسیار مهم است