تصاویر/ هم اندیشی علمای شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی