شاخص کل بورس ۶۳۴۶۵ واحد / بازار برای بازگشت رونق دوباره لحظه شماری می کند