زنان متأهل شاغل بیش از زنان خانه دار در معرض آسیب های استرس قرار دارند