بمباران یک ششم مردم با اخباری که نه تأیید می‌شوند و نه تکذیب!